Over Mij

(Nederlands)

Yoga enthousiast onderwijst klassieke Hatha-, Yin-, Yin/Yang-, Gentle-, Prenatal- & Restorative Yoga, Meditatie, Yoga Nidra en Pilates. In juli 2017 heb ik de 20 uur voorbereidende Trauma Centre, Trauma Sensitive Yoga workshop gevolgd die mij zeer goed inzicht heeft gegeven in de werking van Yoga op een heel andere manier.

Al van jongs af aan houd spiritualiteit mij bezig. Ik las veel boeken, verdiepte me in diverse stromingen van religies, altijd zoekend naar iets dat mij antwoord kon geven op vragen die ik elders niet kon stellen. Diverse momenten van Yoga zijn gepasseerd zowel in een les als alleen thuis, maar steeds voor kortere periodes. Ik was nog te onrustig in mijn zoektocht, wellicht door onjuiste begeleiding, maar een student vind een leraar die bij hem of haar past. Op dat moment was ik waarschijnlijk nog niet klaar voor wat komen moest. Mijn opleidingen en werk richtte zich op een heel andere sector, de modebranche.

In december 2013 besloot ik na een verwarrende periode een Vipassana meditatie retraite te doen in Kolkata, India. Tijdens deze retraite van 10 dagen kwamen meerdere inzichten, sommige door de meditatie en andere door mijn afdwalende geest. Ik zocht steeds te ver van mij af en misschien lagen de antwoorden wel dichterbij dan ik dacht. De meditatie is een goede oefening voor mij om steeds weer terug te komen naar de plek waar ik op dat moment ben en ideeën of verwachtingen los te laten.

De yoga beoefening bleef en nam toe tot in de zomer van 2015 mij totaal onverwacht, maar niet door toeval, duidelijk werd dat ik een andere richting op wilde gaan. Ik besloot een opleiding tot yogadocent te volgen bij Arhanta Yoga Ashram in Khajuraho India. Naar het land waar ik eerder inzicht had gekregen en het land waar yoga is geboren. Ik wilde een zo traditioneel mogelijke opleiding en dat is wat Arhanta kon bieden. In een ontzettend intensieve maar verrijkende maand kreeg ik alle informatie die ik nodig had om terug in Nederland een les te kunnen onderwijzen. Dankbaar en met diploma kreeg ik zeer kort na terugkomst de mogelijkheid om les te geven bij Sportcity Gouda.

Ik geef een traditionele Hatha Yoga les in de lijn van Swami Sivananda. Sivananda was een dokter in Zuid India die Swami (“meester van de 5 zintuigen”) werd en ging leven in Rishikesh. Na veel reizen had de Swami gezien dat veel mensen ziek werden en veel ongemakken beleefden door te weinig beweging. Hij besloot een Ashram op te richten om hier mensen te onderwijzen in Yoga, Ayurveda (“levenswetenschap”) en Vedanta (lessen in de Vedische geschriften).

Voor de beoefening van Yoga hanteerde Swami Sivananda 5 principes:1) juiste oefeningen 2) juiste ademhaling 3) juiste ontspanning 4) juiste dieet 5) juiste positieve gedachtes/concentratie.

Een les begint altijd met een korte ontspanning waarin we proberen de verbinding met ons lichaam te zoeken. Hierna volgt een ademhalingsoefening, opwarming (waaronder de zonnegroet), een serie Yoga houdingen en we sluiten altijd af met een ontspanningsoefening/meditatie. Elke les is weer anders zodat je verschillende houdingen mag ervaren.

Vanaf september 2016 bied ik ook Yin Yoga en Meditatie. Anders dan bij de meeste traditionele yoga-stijlen die voornamelijk Yang zijn en nadruk leggen op spierkracht, uithoudingsvermogen, hartslag zoals bij: Vinyasa, Ashtanga, Hatha, Kundalini etc. worden in Yin Yoga posities langer vastgehouden (3-5 minuten), zo heb je meer tijd om je grenzen te verkennen en te verleggen. Je gebruikt het lichaam niet om in een houding te komen, maar je gebruikt de houding om je lijf beter te voelen. Je oefent voornamelijk vloerposities. Yin Yoga doelt op de diepere lichaamsweefsels en wordt daarom beoefent met de grootst, voor jou mogelijke, spierspanning. Alleen de bedoelde gebieden staan onder spanning en de rest van het lichaam is zoveel mogelijk zacht en ontspannen. Elke les begint met een ontspanningsoefening, houdingen (geïnspireerd op klassieke Asana’s) volgen elkaar in een zeer rustig tempo op en afsluitend een meditatie/ontspanning.

De meditaties die ik verzorg zijn vaak verschillend maar vaak met nadruk op Chakra meditaties. Soms Yoga Nidra, verschillende Kriya (reinigingsbeoefeningen) of geleide meditaties.

Pilates, ontwikkeld door Joseph Pilates, is een oefenmethode voor het hele lichaam. In de les wordt gewerkt aan het vinden van perfecte balans tussen lichaam en geest en daarmee kracht, souplesse en controle. Het centrum van kracht in het lichaam genaamd je “Powerhouse” ofwel je buik-, rug-, dijbeen- en bilspieren, is het punt van waaruit alle oefeningen worden gedaan. Het resultaat is een krachtig, soepel lichaam en gestroomlijnde buikspieren, een verbeterde houding en bewustwording van je lichaam.

Het doel van mijn yoga lessen is deelnemers/leerlingen bewust te maken van hun lichaam en ademhaling. De verbinding opzoeken die kan helpen het lichaam sterker te maken of rust te geven. Ieder lichaam is anders, elk mens is anders en hiervoor is ruimte is mijn les. Er komen waar nodig opties aan bod zodat elke deelnemer een prettige les ervaart.

Yoga is voor mij niet streven naar de ultieme houding, zoals we die vaak in media voorbij zien komen. In plaats daarvan leer je naar het lichaam te luisteren en te horen waar mogelijkheden zijn of waar voor nu grenzen liggen. Pas als je kunt accepteren waar het lichaam jou vandaag brengt zal ook de geest rust ervaren en zal je persoonlijke vooruitgang maken.

Ik hoop dat ik jou tijdens een les die ervaring kan geven die Yoga of Pilates mij geeft. Ik deel graag kennis, de prachtige eeuwen oude filosofie en alles dat aansluit bij Yoga. Vragen zijn altijd welkom want niet alleen inspireert een docent leerlingen maar leerlingen ook de docent. Een ware Yogi is altijd student.

Om Shanti.

Rodger Shawn Christopher

———————————————————————–

(English)

Yoga enthousiast teaching Classical Hatha-, Yin-, Yin/Yang-, Gentle-, Prenatal- & Restorative Yoga, Meditation, Yoga Nidra and Pilates. In July 2017 i attended the pre Teacher Training of the Trauma Centra, Trauma Sensitive Yoga which gave me a wonderful insight in how to use Yoga is a very different and effective way.

Ever since i was a child spiritualty kept me quite busy and interested. I read many books and sought information about different kinds of religion, Always searching for someting to give me answers to questions i couldn’t find. Many moments of Yoga passed by at home as well as in class, always for shorter periods. I think i was still to restless in my search, maybe through wrong guidance, but every student finds a suited teacher at the right moment. At that moment maybe i wasn’t ready for what had to come later. My education, studies and work focussed on a whole different path, fashion.

Yoga practice kept coming and going until the summer of 2015 in which it became clear to me what the new direction would be. I decided to join the 200hr Yoga teacher training at Arhanta Ashram in Khajuraho India. The land where once before i had visions about the path i would take and the land where Yoga was born. I wanted to follow an as classic as possible training in Yoga and that was what Arhanta had to offer. In one very intensive but enriching month i got all the information i needed to go back to The Netherlands and start teaching. Grateful and with my diploma back in The Netherlands i a very short period i got the opportunity to teach classes at Sportcity Gouda.

I teach classical Hatha Yoga in line of Swami Sivananda. Sivananda was a docter in South India who became Swami (“master of the 5 senses”) and started living in Rishikesh. After having travelled the Swami saw many sick and injured people who experienced many discomforts by to little exersize. He decided to establish an Ashram and teach Yoga, Ayurveda (“life science”) and Vedanta (lectures on the Vedic scriptures).

To practice Yoga Swami Sivananda uses 5 principles:1) proper practice 2) proper breathing 3) proper relaxation 4) proper diet 5) proper thoughts/spirit/concentration.

A class always begins with with a short relaxation i which we find the conecction between body and mind. Then we practive a breathing exersize, warm-up (like sun salutations), a series of Yoga poses and we end with a relaxation/meditation. Every class is different so you can experience what different poses can do for you.

Starting from september 2016 i will offer Yin Yoga and Meditation classes. Different then in most traditional yoga-styles which are more Yang and focus on muscle strength, endurance and heartbeat like: Vinyasa, Ashtanga, Hatha, Kundalini etc we hold poses longer in Yin Yoga (3-5 minutes), this will give you the time to explore your boundries. You don’t use the body to get in the posture but the posture to get to know and feel your body. You practice more floorpositions. Yin Yoga focusses on the deeper body tissues and is practiced with the most, for you, comfortable tension. Only the target areas are under a small amount of pressure and the rest of the body is soft and relaxed. Every class starts with a relaxation, postures (inspired on classical Asana’s) follow each other in a quiet pace ending in relaxation/meditation. 

My meditation classes are always different depending on the need of the students. Somtimes i teach Chakra meditation, Yoga Nidra, Guided meditation and Kriys (cleansing methods).

Pilates, created by Joseph Pilates, is a practice for the whole body. In a Pilates class we work on finding the perfect balance between body and mind which creates strength, flexibility and control. The centre of strength withing the body calles “Powerhouse” or abdominal-, back-, thigh- and glutemuscles, is the point from which you build up every exercise. The result is a powerful, flexible body and tight abdominal muscless, a better posture and awareness of your body.

For me Yoga is not striving for the ultimate posture, as you might see very often in all ranges of media. Instead you learn to listen to your body what it needs, where possibilities or boundries are. When you find acceptance to where your body brings you today the mind will become quiet and progress is being made.

Hoping to give you that experience in class Yoga and Pilates gives me. I love to share the knowledge, the beautiful ancient philosophy and everything connected to Yoga. Questions are Always welcome, not only a teacher inspires a student but a student also inspires the teacher. A true Yogi is Always a student.

Om Shanti.

Rodger Shawn Christopher

swamiji-8

Boven klassieke Hatha Yoga les door Swami Sivananda. Studenten rusten in Savasana(lijkhouding). Onder waar ikzelf Dhanurasana (booghouding) aanleer tijdens teacher training.

Above classical Hatha Yoga class by Swami Sivananda. Students resting in Savasana (corpsepose). (sivananda.org) Below me teaching Dhanurasana (Bowpose)during teacher training.

sivananda